Työsuhde
06.04.2022

Työehtosopimuksia hyväksytty yhdeksän

Jyty neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, kirkon alalla ja yksityisillä aloilla. Kaikkiaan Jyty neuvottelee 18 työehtosopimuksesta. Huhtikuun alussa sopimuksia oli syntynyt kaikkiaan yhdeksässä eri työehtosopimuksessa. Muiden sopimusten osalta sopimusneuvottelut jatkuvat.

Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus on kaksivuotinen. Sopimuskausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 29.2.2024. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen.

Palkkoja korotetaan 1.6.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %:n suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,5 % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % yrityskohtaisena eränä. Mikäli työnantaja ei anna yrityskohtaisen erän jakoperusteista selvitystä tai erä jää jakamatta, jaetaan 0,4 % yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville toimihenkilöille. Henkilöstön edustajien korvaukset ja taulukot korottuvat 1,9 %:lla.

Liitot neuvottelevat 16.1.2023 mennessä vuoden 2023 palkantarkistuksista. Mikäli vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 28.2.2023.

Neuvottelutulos sisältää mm. parannusta palkkausjärjestelmään, luottamusmiesten tiedonsaantiin tarkennusta ja pääluottamusmiesten korvaukseen tasokorotukset sekä koko koulutussopimuksen uudistuksen.

Perhevapaauudistustyöryhmässä on sovittavana uudistuksesta johtuvat muutokset, työelämätyöryhmässä tarkastelussa on monipaikkainen työ ja työhyvinvointikyselyn tulokset ja jaksamisen edistäminen. Soveltamisalatyöryhmä toteutuu paikallisella tasolla.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

 

Neuvonta-alan runkosopimus

Neuvonta-alan runkosopimus on kaksivuotinen. Sopimuskaudesta sovittiin niin, että vuoden 2023 palkankorotukset sovitaan 15.11.2022 mennessä. Mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023.

Vuoden 2022 palkankorotukset sovitaan luottamusmiehen kanssa paikallisesti. Mikäli paikallista sopimusta ei synny, korotetaan palkkoja 2022 toukokuussa 1,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,4 %:n suuruisella paikallisella erällä. Työnantaja päättää tällöin paikallisen erän käytöstä. Taulukkopalkkoja korotetaan 1,5 % ja henkilöstön edustajien korvauksia 1,9 %.

Perhevapaauudistuksen vaatimat TES-muutokset selvitetään ja valmistellaan työryhmässä, ja lisäksi sopijaosapuolet suosittelevat varaluottamusmiesten palkallista koulutusoikeutta.

Lisätietoja: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

 

Faba ja Viking Genetics Finland

FABA osuuskunnan ja Viking Genetics Oy:n työehtosopimuksen sopimuskausi on kaksi vuotta kuitenkin niin, että vuoden 2023 palkankorotukset sovitaan 15.11.2022 mennessä. Neuvonta-alan runkosopimuksen mukaista neuvottelutulosta noudatetaan sellaisenaan sopimuskauden, palkankorotusten ja tekstimuutosten osalta.

Mikäli vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023. Vuoden 2021 palkankorotukset sovitaan luottamusmiehen kanssa paikallisesti. Mikäli paikallista sopimusta ei synny, korotetaan palkkoja toukokuussa 1,5 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja 0,4 %:n suuruisella paikallisella erällä. Työnantaja päättää tällöin paikallisen erän käytöstä. Taulukkopalkkoja korotetaan 1,5 % ja henkilöstön edustajien korvauksia 1,9 %.

Perhevapaauudistuksen vaatimat TES-muutokset selvitetään ja valmistellaan työryhmässä, ja lisäksi sopijaosapuolet suosittelevat varaluottamusmiesten palkallista koulutusoikeutta.

Lisätietoja: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

 

Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskusta koskevassa työehtosopimuksessa palkankorotukset ovat 1,9 % vuonna 2022. Yleiskorotuksen suuruus on 1.5.2022 alkaen 1,4 % ja yrityskohtainen erä 0,5 %. Yrityskohtaisesta erästä neuvotellaan luottamusmiesten kanssa ja mikäli sopimukseen ei päästä, erästä 0,1 % jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla. Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan 16.12.2022 mennessä ja mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.12.2022.

Tekstien osalta saavutettiin parannusta mm. matkustussääntöön. Työryhmiä sovittiin useampi, mm. selkeytystyöryhmä ja perhevapaita koskeva työryhmä. Perhevapaita koskevat käsitteet muutetaan 1.8.2022 voimaan tulevan sairausvakuutuslain mukaisiksi.

Viisipäiväiseen lomalaskentaan siirtymisestä pyritään saamaan neuvottelutulos syksyyn mennessä. Tämän osalta jatketaan edellisen sopimuskauden lähes valmiista mallista.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

 

Yleissopimus

Yleissopimusta koskeva työehtosopimus on kaksivuotinen. Sopimuskausi on 1.2.2022–31.1.2024. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen. Palkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %:n suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,4 % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % yrityskohtaisena eränä.

Yrityskohtaisen erän käyttö- ja jakoperusteista neuvotellaan luottamusmiesten kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1.4.2022 mennessä. Mikäli yrityserän kohdentamisesta ei päästäisi paikallisesti sopimukseen, jaetaan erästä 0,1 % yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville toimihenkilöille ja työnantaja päättää 0,4 %:n kohdentamisesta.

Liitot neuvottelevat 15.12.2022 mennessä vuoden 2023 palkantarkistuksista. Mikäli vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 15.12.2022 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.1.2023.

Asetetut työryhmät ovat viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymistä koskeva työryhmä ja työehtosopimuksen selkiyttämistä koskeva työryhmä. Lisäksi ennen 1.8.2022 on sovittavana työryhmässä perhevapaauudistuksen tuomat muutokset työehtosopimukseen.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

 

Partiotyönantajat

Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus on kaksivuotinen ajalle 1.2.2022–31.1.2024. Neuvottelutulos on yleisen linjan mukainen.

Palkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %:n korotuksella. Korotuksesta 1,4 % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % yrityskohtaisena eränä. Yrityskohtaisen erän käyttö- ja jakoperusteista neuvotellaan luottamusmiesten kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien 1.4.2022 mennessä.

Mikäli yrityserän kohdentamisesta ei päästäisi paikallisesti sopimukseen, jaetaan erästä 0,1 % yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville toimihenkilöille ja työnantaja päättää 0,4 %:n kohdentamisesta.

Liitot neuvottelevat 15.12.2022 mennessä vuoden 2023 palkantarkistuksista. Jos vuoden 2023 palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen 15.12.2022 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.1.2023.

Työryhmiä on sovittuna useita. Ne ovat viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan siirtymistä koskeva työryhmä, työehtosopimuksen selkiyttämistä koskeva työryhmä ja isoimpana kokonaisuutena palkkausjärjestelmän sekä luottamusmiesjärjestelmän uudistamista koskeva työryhmä. Ennen 1.8.2022 on sovittavana työryhmässä perhevapaauudistuksen tuomista muutoksista työehtosopimukseen.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

 

Kirkko

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) sopimuskausi on kaksi vuotta eli 1.3.2022–29.2.2024. Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä 31.12.2022 mennessä, on sopimus irtisanottavissa 16.1.2023 mennessä päättymään 28.2.2023.

Yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkoja tarkistetaan 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Vastaavat yleiskorotukset on viety KirVESTES:n liitteen 1 vaativuusryhmien vähimmäispalkkoihin 1.6.2022 lukien.

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 1.6.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella. Vastaavat tarkistukset on tehty K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoihin 1.6.2022 lukien.

Tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä korotetaan 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Myös tuntipalkkaisten palkkahinnoitteluita tarkistetaan vastaavasti.

Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä on tarkistettu kokemuslisätaulukosta ilmenevällä tavalla 1.6.2022 lukien. Jos viranhaltijan/työntekijän kokemuslisäajan kertymä on 5, 10 tai 15 vuotta, mutta hänelle maksettavan kokemuslisän euromäärä on pienempi kuin tarkistettujen kokemuslisien vähimmäismäärä, tarkistetaan kokemuslisä taulukon vähimmäismäärään 1.6.2022 lukien.

Toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa piteni 18 arkipäivään. Perhevapaauudistuksen vaatimat termistön muutokset tehtiin sopimustekstiin. Tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousi 12 vuoteen. Lisäksi oikeus saada omaishoitovapaata enintään viisi päivää vuodessa (palkaton).

Luottamusmiehille maksettavan korvauksen määräytymisperusteita on muutettu. Luottamusmieskorvaus pääluottamusmiehelle maksetaan aina liitteen 1 mukaisena. Muun luottamusmiehen korvaus maksetaan myös liitteen 1 mukaisesti. Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta ei voida enää sopia jaettavaksi luottamusmiesten kesken.

Lisätietoja: Anne Sarvi, työmarkkinalakimies

 

Energiateollisuuden toimihenkilöt

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.3.2022–29.2.2024. Palkkoja korotetaan vuoden 2021 kesäkuussa 1,9 %, josta yleiskorotus on 1,5 % ja yrityskohtainen erä 0,4 %. Vähimmäispalkkoja ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1,9 %.

Ensi vuoden palkankorotuksista neuvotellaan 31.1.2023 mennessä. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Perhevapaauudistukseen liittyviä TES-määräyksiä päivitetään työryhmässä.

Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Tekniikka ja Terveys KTN liittyvät ao. työehtosopimukseen erillisellä liityntäpöytäkirjalla.

Lisätietoja:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Arto Vallivaara, työmarkkina-asiamies

Seuraa neuvotteluja nettisivuilla

Kunta-alalla Jyty muodostaa JHL:n kanssa Julkisen alan unionin (JAU), joka neuvottelee sopimuksista Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostama Kirkon alan unioni neuvottelee Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa. Yksityisillä aloilla Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.

Seuraa neuvottelutilannetta Jytyn nettisivuilla.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.