Työelämä
16.04.2020

Etätyö otti koronan vuoksi huiman loikan

Tehokkuuden lisääntyminen, ergonomiahaasteet ja työyhteisön kaipuu korostuvat jytyläisten etätyökokemuksissa. 60 % Jytyn jäsenkyselyyn vastanneista kertoo tekevänsä kokonaan tai osittain etätyötä koronapandemian aikana. Jytyn jäsenkyselyyn koronapandemian vaikutuksista työelämään vastasi 4 858 jäsentä.

Teksti: Mari Huuhtanen Kuvat: Jyty

Valtaosa eli 60 % Jytyn jäsenkyselyyn vastanneista ilmoitti, että etätyö on joko kokonaan uusi vaihtoehto tehdä työtä, etätyötä on lisätty tai etätyö on ainoa vaihtoehto työskennellä koronapandemian aikana.

Kaikista vastaajista 23 % ilmoitti, että etätyö oli kokonaan uusi tapa tehdä töitä. Työpaikoilla onkin lyhyessä ajassa tapahtunut valtava digiloikka.

25 % kertoi etätyön lisäämisestä, ja 12 %:n työpaikalla etätyö on ainoa vaihtoehto työskennellä pandemian aikana.

Toisaalta 34 % vastaajista ilmoitti, ettei etätyö ole mahdollista heidän työssään. Vastaajista 6 % kertoi, että työnantaja ei ole hyväksynyt etätyön tekemistä, vaikka se työn puolesta olisi mahdollista. Yleisimmin näin oli mainittu osastonsihteerin, toimistosihteerin tai muun toimistotyön kohdalla sekä koulunkäynninohjaajien osalta. Koulunkäynninohjaajat ovat siis jostain syystä eriarvoisessa asemassa opettajiin nähden, jotka tekevät yleisesti etätöitä.

Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi pandemian aikana? (N=4428)

Työergonomia haasteena

Monille vastaajille etätöiden tekeminen on täysin uutta, kun taas toiset ovat sitä tehneet jo aiemminkin. Useilla työpaikoilla etätyöhön siirtyminen tapahtui lähes ”yhdessä yössä”.

Kodeissa ei välttämättä ole ollut työpöytiä ja työtuoleja, joissa ergonomia olisi otettu huomioon. Tähän monet kertoivat keksineensä ratkaisuja. Etätöiden tekemisen kerrottiin alkaneen sujua paremmin, kun tarvittavat välineet ja pienet justeeraukset oli tehty kotona.

Useampi vastaaja kertoi, että työnantaja mahdollisti näyttöjen, näppäimistöjen, työtuolin ja halutessaan jopa työpöydän viennin kotiin, jolloin etätyöskentelyn tehokkuus ja ergonomia olivat parantuneet huomattavasti. Myös tietoliikenneyhteyksien parantamisessa kerrottiin työantajan antaneen tukea.

Kaikilla työpaikoilla ei muutoksiin reagoitu vastaajien mielestä riittävän nopeasti. Muutostarve käytäntöihin ja asenteisiin tuli kriisin myötä eteen niin valtavalla vauhdilla, että kaikkialla ei pysytty siinä mukana.

Etätyö toimii hyvin, mutta valitettavasti johto tuntuu reagoivan hitaasti ja nihkeästi etätyöhön, porukkaa pidetään toimistolla liikaa ja turhaan.

Etätöillä vältetty säästötoimia

Etätyövalmiudet ovat säästäneet myös työntekijöitä välittömiltä säästötoimilta. Joissakin tehtävissä etätyö taas on vain ollut pakon sanelemana vaihtoehto, jota on jouduttu noudattamaan ennen työpaikalla alkavia säästötoimia.

Tänä poikkeusaikana loistava tapa tehdä töitä. Jos etätyö ei olisi ollut mahdollista, niin sitten olisi tullut lomautus.

Koska työ tapahtuu pääosin käytännössä asiakkaiden parissa, niin etätyön lisääntyminen ei ole pitkällä aikavälillä hyvä vaihtoehto. Sitä tehdään nyt ennen lomautuksia, jotta saadaan jatkoa suunniteltua.

Työyhteisön kaipuu

Todella moni vastaaja kertoi ikävöivänsä ja kaipaavansa kuitenkin työyhteisöä. Vaikka työt ovat sujuneet monen mielestä paremmin ilman muiden aiheuttamia keskeytyksiä tai avokonttorissa työskentelyn häiriöitä, niin sosiaalisen kanssakäymisen puute nousee vastauksissa todella vahvasti esille.

Sujuu myös näin, mutta ikävä työyhteisöä.

Oman työyksikön tukea ja turvaa kaipaan, mutta olemme ottaneet käyttöön skype-iltapäiväkahvit, joten nähdään sentään aina välillä. Siinä voi sitten vahtaa kuulumisia.

Jonkin verran vastauksissa tuotiin esille teknisiä ongelmia, joiden johdosta etätyö ei sujunut. Näitäkin ongelmia oli työpaikoilla ratkottu pikatahtiin.

Teknologisia haasteita on ollut runsaasti oman osaorganisaationi heikkojen valmiuksien vuoksi.

Alussa on ongelmia yhteyksien kanssa, nyt yhteydet ovat toimineet. Yhteydenpitoa työkavereihin pitää olla, vaikka kaikki ovat etätöissä.

Tehokkuutta tai tehottomuutta, elämäntilanteesta riippuen

Moni kuvasi vastauksissaan työtehokkuuden lisääntyneen oman työhyvinvoinnin kustannuksella.

Tehtävää enemmän, työpäivistä tulee pidempiä, taukoja ei tule pidettyä, syön ja kahvittelen koneen ääressä, tavallaan vähän syyllinen olo, jos vaikka kipaisee vessaan…

Huomaan tekeväni töitä paljon intensiivisemmin ja tauotkin meinaavat unohtua, kun ei tule samanlaisia keskeytyksiä kuin työpaikalla koko ajan. Kaipaan työkavereita ja taukoja.

Etätyö on myös tehostanut kokouksien kulkua. Etänä pidetyissä kokouksissa ei jäädä jaarittelemaan asioita, vaan hoidetaan kokoukset tehokkaasti. Myös kokouspaikasta toiseen siirtymiseen ei ole tarvinnut käyttää aikaa, joten tämäkin aika on käytetty tehokkaasti työn tekoon.

Hyvä kokemus. Rauha tehdä työtä. Kokoukset Teamsin avulla tiiviimpiä.

Siirtymät eri paikkojen välillä ovat vieneet aiemmin tehokasta työaikaa, nyt sen saa käyttää työn tekoon.

Elämäntilanne on vastauksien perusteella myös vaikuttanut paljon siihen, miten etätyö kotona on sujunut. Toisilla työrauha on etätöissä lisääntynyt ja toisilla taas heikentynyt.

Muuten ihan hyvä, mutta lapsi siinä kyljessä vähän häiritsee etätyötä ja toisaalta lasta pitää myös opettaa (eskarilainen) ja ulkoiluttaa päivän aikana. Se vähän pidentää etätyöpäivää.

En tykkää sekoittaa työtä ja kotia.

Yksinäistä puurtamista, mutta pystyy keskittymään ihan eri tavalla kuin ennen, kukaan työkaveri ei pompi keskeyttämässä ja kysymässä asioista.

Jatkuuko etätyöskentely koronan jälkeen?

Moni työtehtävä on pakon edessä taipunut uusien toimintatapojen käyttöönottoon – mutta mihin uomiin etätyömäärät asettuvat, kun poikkeusolot ovat ohi?

Etätyötä on nyt kokeiltu laajalti. Joihinkin tehtäviin se on todettu haastavaksi ja soveltumattomaksi. Esimerkiksi asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on paperisessa muodossa ja niiden kuljettaminen pois työpaikalta ei ole mahdollista.

Työtehtävässäni on haasteena esim. paperisten oheisaineistojen kuljettaminen sekä kotona säilyttäminen.

Kasvotusten tapahtuvan kommunikoinnin tärkeyttä kuvasi yksi rekrytointeja tekevä vastaaja.

Etätyö on toiminut kokonaisuudessaan hyvin. Työhaastattelujen pitäminen Skype-yhteydellä oli kokonaan uusi kokemus. Valinnan haasteet, kun ei ole tavannut hakijoita kasvotusten.

Moni esitti puolestaan toiveen, että etätyökäytäntöjä voitaisiin myös tarjota halukkaille poikkeusolojen jälkeenkin. Työskentelytapa on selvästi tehnyt uusia aluevaltauksia uusilta toimialoilta. Uutuudenviehätystä on varmasti myös ilmassa, koska etätyöskentely on täysin uutta monilla työpaikoilla, mutta jokainen työyhteisö pystyy varmasti luomaan omat käytännöt normaalioloihin etätyöskentelyn osalta.

Pandemian jälkeen olisin halukas tekemään edelleen etätyötä osan viikosta. Hyvät kokemukset. Tästä voisi ottaa ihan tavan, että ne jotka haluavat siirtyä etätyöhön, heille se voitaisiin mahdollistaa.

Joku on myös positiivisesti yllättynyt ja huomannut aikaisemmat ennakkoluulonsa vääriksi.

Minulla oli ennakkoluuloja siitä. En olisi halunnut tuoda ns. töitä kotiin. Mutta ei tämä niin kamalaa ole kuin olin kuvitellut.

Toiset taas eivät koe etätyötä lainkaan omakseen.

Pakko tehdä, jotta tästä selvitään. Etätyö ei ole minun työskentelytapani.

Myös työelämän tulo niin vahvasti kotioloihin on hämärtänyt työn ja vapaa-ajan rajaa.

En ehkä tämän jälkeen tule juuri etätyömahdollisuutta käyttämään, koska koti on elämistä, ei työntekoa varten.

Moni on iloinnut lisääntyneestä vapaa-ajasta ja kertonut hyvinvointinsa lisääntyneen. Kun työmatkat ovat jääneet pois, niin aikaa ja rahaa on säästynyt.

Työmatka on jäänyt pois, joten aikaa ja energiaa on jäänyt kuntoiluun ja kotitöihin ihan eri lailla kuin ennen. Tämän johdosta nukun paremmin ja olen virkeämpi tekemään päivittäisiä työtehtäviäni, joista suoriudun nyt nopeammin, kun ei ole normitoimiston häiriötekijöitä.

Jytyn jäsenkyselyyn koronapandemian vaikutuksista työelämään vastasi 4 858 jäsentä. Kysely toteutettiin 27.3.–1.4.2020. Kursivoidut kohdat ovat otteita kyselyyn tulleista jytyläisten avovastauksista. Lue lisää kyselyn tuloksista Jytyn nettisivuilta.

Kommentti: Paluu tulevaisuuteen

Työelämän lainsäädäntö ja työehtosopimukset ovat myös uudistumispaineiden edessä, kunhan pandemia on ohi ja työntekoa voidaan taas miettiä normaalin työarjen kannalta. Etätyöähky saattaa vaivata meistä monia, kunhan poikkeusolot ovat ohi. Mutta on myös vaikeaa kuvitella, että etätyökäytäntöjen osalta enää palattaisiin historiassa taaksepäin tilanteeseen, jollainen se oli ennen koronapandemiaa.

Kriisi pakotti työelämän tekemään pakon edessä uudistuksen, johon se tuskin omin avuin olisi kyennyt samassa mittakaavassa eri toimialoilla vielä monen vuoden aikana. Moni ennakkoluulo tuli kumottua, uusia tapoja kokeiltua ja niistä osataan toivottavasti ottaa opiksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämä kriisi on osoittanut jo nyt sen, että etätyö toimii hyvin monella alalla ja työpaikalla, jossa sitä ei ollut aiemmin sallittu lainkaan tai vain hyvin rajallisesti. Toimivien työvälineiden lisäksi etätyöskentely vaatii aimo annoksen luottamusta. Olisi sääli, jos tästä kaikesta ei opittaisi ja palattaisiinkin takaisin vanhoihin tapoihin, koska “näin meillä on aina ennenkin tehty”.


Mari Huuhtanen

työmarkkinatutkija, Jyty

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.