På svenska
28.02.2024

Anställningen gjordes till ordinarie

Tidsbundna arbetsavtal kedjades efter varandra 6 år i rad

Text: Jimi Paavola Bilder: Adobe Stock, Jyty

Vad hände?

En Jyty-medlem fick för sjätte året i rad ett tidsbundet arbetsavtalserbjudande av arbetsgivaren, och inte ens då hade anställningen gjorts till ett ordinarie avtal som skulle vara i kraft tills vidare. Medlemmen hade under hela sin anställning frågat arbetsgivaren om möjligheten till en tills vidare i kraft varande anställning, men arbetsgivaren gick inte med på det. Avtalsparterna hade under en sex år lång anställning skrivit under 10 på varandra följande tidsbundna arbetsavtal, mellan vilka det inte funnits några noterbara pauser.

Varför hände det här?

Arbetsgivaren hade motiverat anställningarnas tidsbundenhet med att arbetet var bland annat av säsongs- och projektkaraktär. Arbetsgivaren hade dessutom motiverat de tidsbundna avtalen med att arbetsgivarens arbetskraftsbehov bestämdes av dess kunders orderstock vid tidpunkten för uppgörandet. Medlemmen hade dock arbetat året om och arbetsuppgifterna hade bestått av arbetsuppgifter som hör till arbetsgivarens kärnverksamhet. Risken med kundernas kommande beställningar kan inte heller enligt rättspraxis överföras från arbetsgivaren till arbetstagaren i form av tidsbundenhet.

Arbetsavtalslagen förutsätter att det för varje tidsbundet arbetsavtal ska finnas en godtagbar grund.

Arbetsavtalslagen förutsätter att det för varje tidsbundet arbetsavtal ska finnas en godtagbar grund. Godtagbara grunder kan vara exempelvis vikariat för en annan arbetstagare eller att arbetet är av säsongskaraktär när arbetsgivarens arbetskraftsbehov inte är permanent, utan tillfälligt.

Vad hände sedan?

Jyty krävde för medlemmens del att anställningen skulle göras ordinarie genom att skicka arbetsgivaren ett krav på ordinarie anställning med motiveringar. Arbetsgivaren kunde inte ange arbetsavtalsenliga grunder för de gamla anställningarna och den nya tidsbundna anställningen, eftersom arbetsgivarens arbetskraftsbehov ansågs vara permanent. Snart efter detta erbjöd arbetsgivaren en tills vidare i kraft varande anställning för att undvika att det uppstod skyldighet till skadeersättning.

Vad måste man komma ihåg?

Enligt arbetsavtalslagen måste ett tidsbundet avtal som erbjudits på arbetsgivarens initiativ fylla arbetsavtalslagsenliga krav på tidsbundenhet. Om arbetstagaren själv vill knyta ett tidsbundet arbetsavtal behövs ingen speciell orsak för det.

Om arbetstagaren själv vill knyta ett tidsbundet arbetsavtal behövs ingen speciell orsak för det.

Ett tidsbundet arbetsavtal är i utgångsläget svagare i förhållande till ett tills vidare i kraft varande, för arbetstagaren har exempelvis inget företräde till arbetsgivarens nya arbetsuppgifter i förhållande till så kallade arbetssökande utifrån när tidsbundenheten avslutats. Dessutom måste man komma ihåg att lagen inte definierar något maximiantal för på varandra följande tidsbundna arbetsavtal.


Jimi Paavola
Arbetsmarknadsjurist

Användning av upprepade tidsbundna arbetsavtal är inte tillåtet när deras antal eller sammanlagda längd eller helheten av dem påvisar att arbetsgivarens arbetskraftsbehov är permanent.

Gör så här

1) Om arbetsgivaren erbjuder dig ett tidsbundet arbetsavtal, be om motiveringar för avtalet.

2) Du kan kolla med din förtroendeman eller den egna Jyty-regionbyrån om det finns arbetsavtalslagsenliga grunder för tidsbundenheten.

3) Vid behov kan Jytys intressebevakningsavdelning fråga arbetsgivaren om noggrannare grunder för tidsbundenheten.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.