Ajankohtaista
07.05.2020

Jytyn sopimusaloilla saavutetut sopimustulokset 28.4. mennessä

Jytyn sopimusaloilla oli 28.4. mennessä saavutettu sopimustulos noin puolessa liiton neuvottelemista työehtosopimuksista.

Seuraa sopimusneuvottelujen etenemistä Jytyn nettisivuilla: www.jytyliitto.fi/sopimusneuvottelut2020

28.4. mennessä oli osapuolten hyväksymät sopimustulokset saavutettu seuraavilla aloilla, joissa Jyty on neuvottelupuolena. Yksityiskohtaisemmat tarkemmat tiedot kunkin työehtosopimuksen sisällöistä on koottu Jytyn nettisivuille. Sivuja päivitetään sitä mukaa kun sopimuksia syntyy ja ne on sopimusosapuolten hallinnoissa hyväksytty.

Yleissopimus

● Yleissopimuksen TES on voimassa 1.2.2020–31.1.2022. Palkankorotukset ovat 3,2 % sopimuskauden aikana. Yleiskorotusta ratkaisussa on 1,2 % 1.5.2020 ja 1.5.2021 yleiskorotusta sovittiin 1,2 %. Yrityskohtaista erää on 0,8 % 1.5.2021 ja se tulee yleiskorotuksena, ellei eriä jaeta tai anneta selvitystä.

Työehtosopimuksessa ollut kikyn 24 tunnin työajanpidennys poistui. Työajasta käytetään vuosittain 16 tuntia kehittämis- tai muuhun koulutukseen säännöllisen työajan lisäksi, ja tältä ajalta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. Lisäksi yksinkertaisella tuntipalkalla voidaan säännöllisen työajan lisäksi osoittaa kahdeksan tuntia kalenterivuodessa. Henkilöstön edustajien korvaukset korottuivat 3,2 % 1.5.2020 lukien.

Partiotyönantajat

● Partiotyönantajia koskeva TES on voimassa 1.2.2020–31.1.2022. Palkankorotukset ovat 3,2 % sopimuskauden aikana. Yleiskorotusta ratkaisussa on 1,2 % 1.5.2020 ja 1.5.2021 yleiskorotusta sovittiin 1,2 %. Yrityskohtaista erää on 0,8 % 1.5.2021 ja se tulee yleiskorotuksena, ellei eriä jaeta tai anneta selvitystä.

Työehtosopimuksessa ollut 24 tunnin työajanpidennys poistui. Työajasta käytetään vuosittain 16 tuntia kehittämis- tai muuhun koulutukseen säännöllisen työajan lisäksi, ja tältä ajalta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka. Lisäksi yksinkertaisella tuntipalkalla voidaan säännöllisen työajan lisäksi osoittaa kahdeksan tuntia kalenterivuodessa. Henkilöstön edustajien korvaukset nousevat 3,2 % 1.5.2020 lukien.

Neuvonta-alan runkosopimus

● Neuvonta-alan runkosopimus on voimassa 1.1.2020–31.1.2022. Palkankorotukset sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Jos paikalliseen sopimukseen ei päästä tai neuvotteluja ei käydä, korotetaan palkkoja seuraavasti: 1.5.2020: 1,0 % yleiskorotus ja 0,3 % työnantajan päättämällä tavalla jaettava paikallinen erä. 1.4.2021: 1,3 % yleiskorotus ja 0,7 % työnantajan päättämällä tavalla jaettava paikallinen erä.

Luottamusmieskorvaukset nousevat 3,3 %. Kiky-tunnit poistuvat eli kahden eri työaikamuodon viikkotyöaika laskee 30 minuuttia. Hallinto- ja toimistotyössä 38 tunnista 37,5 tuntiin ja neuvontatyössä 38 tunnista 45 minuutista 38 tuntiin 15 minuuttiin.

Yksityinen opetusala

● Yksityisen opetusalan TES on voimassa 1.4.2020−31.3.2022. Palkankorotuksia tehdään seuraavasti: 1.8.2020 yleiskorotus 1,1 %; 1.6.2021 yleiskorotus 1,1 %; 1.12.2020 paikallinen erä 0,5 %; 1.12.2021 paikallinen/ järjestelyerä 0,5 %. Luottamusmiespalkkio nousee 1.8.2020 1,6 % ja 1.6.2021 1,6 %.

Ensimmäisessä paikallisessa erässä 1.12.2020 on ns. koronapykälä: epidemiasta aiheutuneista painavista taloudellisista syistä erän tasosta ja maksuajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin. Huom. ei ole automaatti, vaan edellyttää paikallista sopimista luottamusmiehen kanssa.

Työajat palautetaan kiky-sopimusta edeltävälle tasolle 1.8.2020 (uuden lukuvuoden alkaessa) ja vastapainona kiky-tuntien poistumiselle sovittiin: vuoden aikana on oikeus teettää yksinkertaisella tuntipalkalla korvattavaa lisätyötä enintään kuusi tuntia ja palkallista koulutusta enintään kuusi tuntia ja niitä ei voi sijoittaa arkipyhälle, sunnuntaille tai arkipyhäviikon lauantaille, voidaan teettää enintään kahtena lauantaina vuodessa. Työntekijällä on tapauskohtaisesti oikeus kieltäytyä sekä lisätyöstä että koulutuksesta.

Työaikalain mukainen työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 12 kuukautta. Viikkolevon voi sijoittaa kahden viikon taitteeseen, kunhan enin osa sillä viikolla, minkä viikkolevosta kyse.

Yksityiset ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

● Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten TES:n sopimuskausi on 1.4.2020–31.3.2022. Palkankorotuksia tehdään seuraavasti: 1.8.2020 yleiskorotus 1,1 %; 1.6.2021 yleiskorotus 1,1 %; 1.12.2020 paikallinen erä 0,5 %; 1.12.2021 paikallinen erä 0,5 %; luottamusmiespalkkio nousee 1.8.2020 1,6 % ja 1.6.2021 1,6 %.

Ensimmäisessä paikallisessa erässä (1.12.2020) on ns. koronapykälä: epidemiasta aiheutuneista painavista taloudellisista syistä erän tasosta ja maksuajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin. Huom. ei automaatti, vaan edellyttää paikallista sopimista luottamusmiehen kanssa.

Työajat palautetaan kiky-sopimusta edeltävälle tasolle 1.8.2020 (uuden lukuvuoden alkaessa). Vastapainona kiky-tuntien poistumiselle: vuoden aikana oikeus teettää yksinkertaisella tuntipalkalla korvattavaa lisätyötä enintään kuusi tuntia ja palkallista koulutusta enintään kuusi tuntia, joita ei voi sijoittaa arkipyhälle, sunnuntaille tai arkipyhäviikon lauantaille. Voidaan teettää enintään kahtena lauantaina vuodessa. Työntekijällä on tapauskohtaisesti oikeus kieltäytyä sekä lisätyöstä että koulutuksesta.

Työaikalain mukainen työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 12 kuukautta. Viikkolevon voi sijoittaa kahden viikon taitteeseen, kunhan enin osa sillä viikolla, minkä viikkolevosta kyse.

Suomen riistakeskus

● Suomen riistakeskuksen TES on voimassa 1.2.2020−31.1.2022. Sopimuskauden korotukset ovat yhteensä 3,2 %. Mikäli paikallisesti ei päästä sopimukseen palkkoja korotetaan 1.6.2020 alkaen 1,6 %:n suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,2 % suoritetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % yrityskohtaisena eränä.

Yrityskohtaisten erien kohdentamisen periaatteet tulee selvittää etukäteen pääluottamusmiehille, joille työnantajan tulee selvittää jaetun erän kokonaiseuromäärä, korotuksen saaneiden toimihenkilöiden lukumäärät ja yksittäisten korotusten suuruudet. Mikäli selvitystä ei ole annettu tai erää ei muuten ole jaettu, yrityskohtaiset erät jaetaan yleiskorotuksena.

TES:sta poistuivat ns. kiky-tunnit. Näiden sijaan sovittiin, että paikallisesti sovitulla tavalla käytetään vuosittain 24 tuntia kalenterivuodessa työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemiseen sekä toiminnan tehostamiseen säännöllisen työajan lisäksi. Paikallinen sopimus on liittojen hyväksyttävä.

Sopimus sisältää luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvausten korottamisen 1.6.2020 lukien 3,2 %:lla ja työryhmän, jonka tarkoituksena on valmistella siirtyminen viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan.

Suomen metsäkeskus

● Suomen metsäkeskuksen TES on voimassa 1.2.2020–28.2.2022. Palkankorotukset ovat 3,3 % sopimuskauden aikana. Yleiskorotusta 1,1 % 1.6.2020 ja 1.7.2021 yleiskorotusta 1,3 %. Paikalliset erät ovat molempina vuosina samana ajankohtana yhteensä 0,9 % ja ne tulevat yleiskorotuksena ellei eriä jaeta tai anneta selvitystä.

Työehtosopimuksen 24 tunnin työajanpidennys poistui. Työajasta käytetään vuosittain kahdeksan tuntia tyhy-, kehittämis- tai muuhun koulutukseen säännöllisen työajan lisäksi. Henkilöstön edustajien korvaukset korottuivat 3.3 % 1.6.2020 lukien.

Neuvottelutulos sisältää työryhmän, jonka tarkoituksena on muuttaa lomalaskenta viisipäiväiseksi 1.4.2021 alkaen. Mikäli työryhmässä saavutetaan tämä muutos, tarkoittaa se, että vuosilomia pidettäessä ei enää lasketa lauantaita lomapäiväksi.

FABA ja Viking Genetics Finland

● FABA osuuskunnan ja Viking Genetics Finland Oy:n TES noudattelee neuvonta-alan runkosopimusta. Sopimuskausi on 25 kuukautta ja päättyy 31.1.2022. Palkankorotukset sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä tai neuvotteluja ei käydä, korotetaan palkkoja seuraavasti: 1.5.2020: 1,0 % yleiskorotus ja 0,3 % työnantajan päättämällä tavalla jaettava paikallinen erä; 1.4.2021: 1,3 % yleiskorotus ja 0,7 % työnantajan päättämällä tavalla jaettava paikallinen erä; luottamusmieskorvaukset nousevat 3,3 %.

Kiky-tunnit poistuvat seuraavasti: hallinto- ja toimistotyön viikkotyöaika laskee 38 tunnista 37,5 tuntiin; neuvontatyössä vuosittain työaikajärjestelmään viety 24 tuntia poistuu.

Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

● Energiateollisuuden toimihenkilöiden TES on voimassa 28.2.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana yhteensä 3,3 % seuraavasti: 1.5.2020 yleiskorotus 1,3 %; 1.5.2021 maksetaan 1,3 %:n yleiskorotus ja 0,7 %:n yrityskohtainen erä. Jos yrityskohtaisen erän jaosta ei sovita paikallisesti, maksetaan siitä 0,2 % yleiskorotuksena ja 0,5 % työnantajan päättämällä tavalla. Kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajan pidennys poistuu.

Nämä sopimukset puuttuvat vielä

Sopimusta ei ollut syntynyt lehden mennessä painoon seuraavista sopimuksista:

● Jytyn suurin virka- ja työehtosopimus KVTES

● Teknisten sopimus TS

● AVAINTES

● Yksityisen terveyspalvelualan TES

● Yksityisen sosiaalipalvelualan TES

● Kirkon alan KIRVESTES

● KEVA:n TES

● SEURE:n TES

● Työterveyslaitos TTL:n TES

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.