Ajankohtaista
07.09.2022

Yksityisalojen sopimuksista neuvottelutuloksia

Ammattiliitto Jytyn yksityisillä sopimusaloilla on hyväksytty neuvottelutuloksia uusista työehtosopimuksista kesän aikana. Elokuun loppuun 2022 mennessä lähes kaikilla Jytyn sopimusaloilla oli saavutettu neuvottelutulokset, ja uudet työehtosopimukset ovat astuneet voimaan.

Teksti: Tuomas Muhonen Kuvat: Jyty

Tässä tekstissä esitellään ne neuvottelutulokset, joista ei ole kerrottu aiemmissa Jyty-lehden numeroissa. Uusia sopimuksia ovat AVAINTES, yksityinen sosiaalipalveluala, yksityinen terveyspalveluala, yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä Työterveyslaitos. Tarkemmat tiedot sopimuksista löytyvät Jytyn nettisivuilta.

 

AVAINTES

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025 (2+1). Palkankorotukset vuonna 2022 ovat kokonaisuudessaan 2,5 %. Yleiskorotuksen suuruus on 1.5. alkaen 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 %. Paikallisen järjestelyerän suuruus on 1.11.2022 alkaen 0,5 %. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta neuvotellaan tarkemmin paikallisesti 14.10.2022 mennessä.

Palkankorotukset vuonna 2023 ovat 1,9 %. Yleiskorotuksen suuruus on 1.6.2023 alkaen 1,5 %, ja paikallinen järjestelyerä on 0,4 %. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta neuvotellaan tarkemmin paikallisesti 31.3.2023 mennessä. Sopijapuolet neuvottelevat vuoden 2024 palkantarkistuksista 15.3.2024 mennessä. Mikäli palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.

Normaalien sopimuskorotusten lisäksi sopijapuolet ovat sopineet kehittämiseristä, joiden ensisijainen tavoite on työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimet. 1.6.2023 alkaen on käytössä 1,2 %:n suuruinen kehittämiserä, josta varataan 0,5 % vuosilomataulukon B-rivin poistoon 1.4.2023 alkaen sekä kokemuslisämääräysten 18 §:n 5 ja 6 momentin poistamiseen 1.6.2023 alkaen. Kehittämiserästä 0,7 % neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä. Kohdentamistavoitteena ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten palkkaryhmien alarajakorotukset.

1.2.2024 alkaen on käytössä 0,4 %:n suuruinen keskitetysti jaettava kehittämiserä. Sopijapuolet varaavat palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi 0,3 %:n suuruisen erän erityisesti palkkahinnoitteluliitteen kehittämistyöhön tai muutoin palkkausjärjestelmän kehittämiseksi. Erästä varataan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kattamiseen 0,1 %. Tätä kehittämiserää koskevat keskitetyt neuvottelut käydään liittotasolla 31.12.2023 mennessä.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotettiin 1.5.2022 alkaen 3,5 %. Tekstien osalta parannettiin mm. henkilöstön edustajia koskevia määräyksiä. Perhevapaauudistuksen myötä sopimukseen tehtiin sekä termi- että sisällöllisiä muutoksia.

Lisätietoja: Rosa Marttila, työmarkkinalakimies ja Viivi Vidgren, työmarkkinalakimies

 

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2024. Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.3.2023 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023 mennessä.

Voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2022 lukien 2,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi palkkataulukoihin tehdään alarajakorotukset samana ajankohtana. Näistä korotetuista tasoista muodostuu uudet vähimmäistasot. Edellä mainitun vähimmäistasokorotuksen kustannusvaikutus koko sopimuksen piirissä on 0,8 %.

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2022 lukien 3,5 %, ellei vähimmäistaulukoiden nosto johda korkeampaan korvaukseen. (Vähimmäistaulukoita korotetaan 5 % ja 100 edustetun työntekijän tasosta alkaen 7 %). Toiselle sopimusvuodelle 1.6.2023 alkaen korvauksia korotetaan 2. sopimusvuoden palkankorotusten yhteenlasketulla kustannusvaikutuksella.

Perhevapaauudistuksen myötä 1.8.2022 ei-synnyttäneelle tulee 32 palkallista vanhempainvapaapäivää. Synnyttäneen vanhemman osalta palkallisuus säilyy entisen pituisena. Hälytyskorvaukset nousivat 30 %:lla.

Uutena asiana työehtosopimukseen tulee työsuojeluvaltuutettuja koskeva sopimus. Sopimus täydentää työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta annettua lakia. Tämä sopimus sisältää mm. työsuojeluvaltuutetun ajankäytön minimimäärät sekä korvaukset riippuen edustettavien lukumäärästä. Sopimus sisältää täsmennyksiä työsuojelutoimintaan ja työsuojeluvaltuutetun asemaan.

Neuvottelutulos sisältää näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi runsaasti tekstimuutoksia, jotka ovat parannuksia sekä täsmennyksiä entiseen verrattuna.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

 

Yksityinen terveyspalveluala

Yksityisen terveyspalvelualan sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024 (24 kk). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2022 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella ja 1.6.2023 lukien 1,9 %:n yleiskorotuksella.

Jos verrokkialojen (teknologiateollisuus ja kemian perusteollisuus) palkkaratkaisuissa syntyy 1,9 % korkeampi korotustaso, on terveyspalvelualan palkankorotus verrokkialojen suuruinen. 1,9 % ylittävästä osuudesta 70 % lisätään yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisena eränä.

Palkkasopimuksen erityistekijälisien perusteita täsmennettiin ja tehtäväkuvausten laatimista vahvistettiin työn vaativuustekijöiden tunnistamisen parantamiseksi. Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisperusteita selkeytettiin. Työehtosopimuksen mukaista hälytyskorvausta korotettiin runsaalla 11 %:lla 20 euroon.

Perhevapaauudistuksen tavoite tasa-arvon parantumisesta toteutui terveyspalvelualan sopimusneuvotteluissa. Jatkossa raskaana oleva työntekijä saa täyttä palkkaa raskausrahakauden ensimmäiseltä 40 arkipäivältä, ja kummallekin vanhemmalle maksetaan täysi palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäiseltä arkipäivältä. Sopimusratkaisu tukee sukupuolineutraalia perhekäsitystä ja parantaa vanhempien keskinäistä tasa-arvoa sekä helpottaa perheiden työn ja arjen yhteensovittamista.

Vuosilomien kertymisessä siirrytään 1.4.2022 alkaen vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 päivää/vko) lomapäivälaskentaan (5 päivää/vko). Niin sanottujen lauantaipäivien laskennasta luovutaan, ja vuosiloma merkitään jatkossa vain työpäiville (enintään 5 päivää/vko). Uusi järjestelmä sopii nykyaikaiseen työelämään, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa.

Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta arkipyhiä. Kertyneiden vuosilomapäivien määrä saadaan jatkossa suoraan taulukosta täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut julkisella sektorilla käytössä jo useita vuosia. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2022 alkaen kertyneiden vuosilomien osalta.

Sopimusratkaisussa korotetaan henkilöstön edustajien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita noin neljällä prosentilla. Sopimusratkaisussa korostetaan luottamusmiesten ja työnantajan edustajien paikallisen yhteistyön tärkeyttä. Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen jäsenten on myös aiempaa helpompaa valita keskuudestaan unionilainen luottamusmies.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

 

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen sopimuskausi on 9.8.2022–31.3.2024. Sopimuksessa ei ole erillistä irtisanomismahdollisuutta. Vuonna 2022 yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 %. Paikallinen erä on 0,55 %, joka jaetaan yleiskorotuksena, jos sen käytöstä ei päästä 30.9.2022 mennessä yksimielisyyteen.

Palkantarkistukset vuonna 2023 toteutetaan 1.8.2023 tai muuna osapuolten sopimana ajankohtana. Palkantarkistukset määräytyvät Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan TES:n, Kemian alan toimihenkilöitä koskevan TES:n ja Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevan TES:n aritmeettisen keskiarvon mukaan. Palkantarkistuksista toteutetaan 70 % yleiskorotuksena ja 30 % paikallisena eränä, jonka suuruudesta päättää työnantaja, jos yksimielisyyttä ei saavuteta.

Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkankorotuksen määrästä tai korotusajankohdasta 30.4.2023 mennessä, asetetaan jommankumman aloitteesta välityslautakunta. Molemmat osapuolet nimeävät välityslautakuntaan kolme jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen määräämänsä henkilön.

Palkallinen perhevapaa pitenee. Jatkossa synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkka 40 arkipäivältä, minkä lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat palkan vanhempainvapaan ensimmäisiltä 32:lta arkipäivältä.

Lisätietoja: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies

 

Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen työehtosopimus on voimassa kaksi vuotta ajalla 1.4.2022–31.3.2024. Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan 15.2.2023 mennessä. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yhteisymmärrystä, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023.

Vuonna 2022 palkat nousevat yhteensä 1,9 %. Yleiskorotuksena jaetaan 1,3 % 1.6.2022 lukien. Paikallisen erän suuruus on 0,6 %, jonka tarkemmasta kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, paikallisesta erästä 0,2 % jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % työnantajan päättämällä tavalla. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1,9 %.

Työterveyslaitoksen uudessa työehtosopimuksessa on huomioitu 1.8.2022 voimaan tullut perhevapaauudistus. Työntekijän palkallisen raskausrahakauden pituus on 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää. Toisen vanhemman palkallisen vanhempainvapaan pituus siis piteni huomattavasti ollen aiemmin kuusi päivää.

Työterveyslaitoksella siirrytään viisipäiväiseen vuosilomalaskentaan viimeistään 1.4.2024. Muutos ei vähennä kenenkään vuosilomapäiviä. Työterveyslaitoksen sisäinen palkkaustyöryhmä jatkaa myös työtään.

Lisätietoja: Milja Pertola, työmarkkinalakimies

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.