Ajankohtaista
30.03.2020

Työnantajan vastuu työntekijästä koskee myös etätyötä

Teksti: TTK Kuvat: TTK
Työturvallisuuskeskus on tuottanut etätyön vaarojen arvioinnin tueksi lomakkeen, jota voi käyttää vaarojen tunnistamisen ja perehdyttämisen tukena.

Koronavirus aiheuttaa enenevässä määrin huolta työpaikoilla. On järkevää ryhtyä torjuntaan virustartuntojen vahingollisten vaikutusten vähentämiseksi. Työterveyslaitoksen ohjeeseen on koottu toimenpidesuositukset työnantajille. Yhtenä suosituksena Työterveyslaitoksen ohjeessa on etätyö. Työnantajan ja työntekijän on tärkeää tietää, miten työlainsäädäntöä sovelletaan ja miten vakuutusturva toteutuu etätyössä. Työnantajan vastuu työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta koskee myös etätyötä.

Etätyöhön ryhtyminen edellyttää molemmin puolista suostumusta ja sopimista. Etätyöjärjestelyä koskeva sopimus on hyvä tehdä kirjallisesti. Työjärjestelyjen osalta on tarpeen sopia erityisesti raportointijärjestelyistä, yhteydenpidosta työpaikalle sekä työaikajärjestelyistä. Koko työyhteisöä koskevat etätyön periaatteet sovitaan yhteistoiminnassa. Onnistunut etätyö edellyttää toimivaa teknologiaa sekä terveellistä ja turvallista, työhön sopivaa etätyöympäristöä.

Työturvallisuuslain säännökset soveltuvat kuitenkin rajoitetusti etätyöhön, koska työnantajalla on rajallinen mahdollisuus valvoa työolosuhteita tai seurata kuormittumista. Etätyön riskit sisällytetään työn terveys- ja turvallisuusriskien arviointiin. Työturvallisuuskeskus on tuottanut etätyön vaarojen arvioinnin tueksi lomakkeen, jota voi käyttää vaarojen tunnistamisen ja perehdyttämisen tukena. Uutta työaikalakia sovelletaan myös etätyöhön.

Etätyötä tehtäessä sattuvat työtapaturmat ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. Korvaus edellyttää selvää syy-yhteyttä toimenkuvan mukaiseen työhön. Työn ja vapaa-ajan rajaa on etätyössä joskus vaikea erottaa, joten vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joko työnantajan tai työntekijän itsensä kustantamana, onkin suositeltava.

Jos etätyö on pitkäaikaista, johtaminen tapahtuu virtuaalisesti. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota toimintaohjeiden perehdyttämiseen ja noudattamiseen, riittävään yhteydenpitoon, työn sujumisen tukeen sekä kuormittumisen ja työajan seurantaan. Työnantajan on otettava huolehtimisvelvoitteen ja turvallisuusvaarojen arvioinnin näkökulmasta huomioon myös yksilölliset tekijät eli tunnistettava ne työntekijät, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa, ohjausta tai valvontaa.

Etätyön mahdollisia riskejä

• Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen
• Työkuormituksen ja -ajanhallinnan ongelmat
• Häiriöt ympäristössä
• Johtaminen ja esimiestyö
• riittämätön ohjaus, valvonta, tuki ja palaute
• Eristäytyminen, syrjäytyminen työyhteisöstä
• Yhteiseen ajankäyttöön liittyvät
• esim. läsnäoloa vaativista kokousajoista sopiminen
• Sairaana työskentely
• Varhaiseen tuen tarpeen tunnistamatta jääminen
• Työyhteisön ristiriitojen peittely
• Päihdeongelman tunnistamatta jääminen tai paheneminen

Etätyötä aloittaessa sovitaan

• Minkälaista työtä voidaan tehdä etätyönä?
• Miten etätyöjärjestely voidaan aloittaa tai lopettaa?
• Missä etätyötä voidaan tehdä?
• Minkälainen on työntekijän raportointivelvoite?
• Miten työaikakirjaukset suoritetaan?
• Mitä kustannuksia etätyön tekemisestä aiheutuu ja miten ne korvataan (verkkoyhteys, tietoturva)?
• Mikä on vasteaika työpaikalta tuleviin yhteydenottoihin?
• Miten työturvallisuus ja tietosuoja huomioidaan?
• Miten yksityiselämä ja etätyö erotetaan toisistaan?
• Etätyön enimmäismäärä
• Missä tilanteissa etätyötä ei voida tehdä?
• Etätyöpäivien ilmoittamismenettely

Vinkkejä etätyöntekijälle

• Selvitä vakuutusturvasi
• Pidä työympäristö häiriöttömänä, siistinä ja järjestyksessä
• Tunnista tapaturmavaarat, toimi turvallisesti
• Noudata työpaikkasi etätyöohjetta
• Noudata sovittua työaikaa
• Huolehdi ergonomiasta, pyydä tarvittaessa apua työantajalta tai työterveyshuollosta
• Vaihtele työasentoa, vältä liian pitkäkestoista istumista
• Pidä yhteyttä esimieheen ja työyhteisöön
• Älä työskentele sairaana
• Ongelmatilanteissa käänny esimiehen, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun puoleen

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.