Ajankohtaista
19.12.2019

Jytyn valtuusto piti jäsenmaksun ennallaan, kassamaksu aleni

Syyskokoukseen Joensuuhun kokoontunut Jytyn liittovaltuusto päätti muun muassa jäsenmaksujen suuruudesta ja hyväksyi tes-tavoitteet alkavaa neuvottelukierrosta varten.

Teksti: Kari Hietamäki Kuvat: kari hietamäki
Jytyn liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseen Joensuuhun 27.–28.11.2019.

Jytyn liittovaltuusto kokoontui sääntömääräiseen syyskokoukseen Joensuuhun 27.–28.11. Valtuusto päätti pitää yhtenäisen prosentuaalisen jäsenmaksun ennallaan 1,32 %:ssa sekä korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneilla yhdistyksillä 1,40 %:ssa ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Näihin sisältyy myös työttömyyskassan osuus. Jytyn JYTK-työttömyyskassan jäsenmaksu aleni vuositasolla 8,40 eurolla 84 euroon. Vertailun vuoksi esimerkiksi YTK:n eli ns. Loimaan kassan jäsenmaksu on 92 euroa.

Valtuusto hyväksyi yhdistysten saamaksi jäsenmaksupalautukseksi 20 %. Kuluvana vuonna korotetun jäsenmaksun yhdistyksiä oli vain kuusi lähes 200:sta Jyty-yhdistyksestä. Korotettua jäsenmaksua maksaneet yhdistykset saavat jäsenmaksupalautuksena lisäksi 1,32 %:n ja 1,40 %:n välisen erotuksen kokonaisuudessaan. Prosentuaalisesta jäsenmaksusta liiton osuus on sama kuin aiemmin eli 1,056 %.

Euromääräisen jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli viisi euroa kuukaudelta. Sitä maksavat prosentuaalisen jäsenmaksun sijaan henkilöt, jotka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa tai ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta. Sitä ei peritä vapaajäseniltä eikä varusmies- tai siviilipalveluksessa olevilta. Euromääräisestä viiden euron jäsenmaksusta yhdistyksille palautetaan yksi euro kuukaudelta eli 20 %.

Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin sama kuin aiemmin eli vähintään 36 euroa vuodessa. Suurin osa kannatusjäsenistä on eläkeläisjäseniä. Opiskelijamaksu yhdistykselle on kolme euroa kuukaudessa eli 36 euroa vuodessa.

Liittovaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman lisäksi myös Jyty ry:n vaalijärjestyksen. Muun muassa valtuuston vaalit suoritetaan samaa vaalitapaa käyttäen kuin aiemmin eli käytössä on ns. suora vaali. Myös Jytyn ja JHL:n pääsopijajärjestö JAU:n yhteiset tes-tavoitteet hyväksyttiin alkavaa neuvottelukierrosta varten. Lisää tavoitteista sivulla 13. Jos muutoksiin on tarvetta, tavoitteet julkistetaan neuvottelujen alkaessa tammikuun puolenvälin aikoihin, jolloin tiedetään tarkemmin myös muiden liittojen tavoitteet.

Sopimusneuvottelut avaavat uuden toimintavuoden

Valtuuston hyväksymän vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaan edunvalvonnan toiminnan painopisteinä ovat työehtosopimusneuvottelut. Edunvalvonnan suurimman sektorin kunta-alan osalta sopimuskausi päättyy 31.3.2020, ja pääosin muidenkin jytyläisten alojen sopimukset alkuvuoden kuukausina.

Sote- ja maakuntauudistuksen rinnalla kunnissa on tehty ja suunnitellaan uudelleen toimintojen järjestämistä. Edunvalvonnan kannalta erityisen tärkeätä on seurata aktiivisesti kuntahenkilöstön mahdollista siirtymistä yksityisten sopimusalojen piiriin ja vaikuttaa siihen, että siirtyvät ovat Jytyn sopimusten piirissä, toimintasuunnitelmassa painotetaan.

Työnantajavaihdokset ja niihin liittyvät haasteet, muun muassa työehtosopimusshoppailu, lisäävät edunvalvonnan järjestöllisten toimien tarvetta ja niihin valmistautumista eri osastoilla sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä muiden liittojen kanssa, toimintasuunnitelmassa todetaan.

Koska tarkkaa tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen kaaduttua ei ole henkilöstön sijoittumisesta maakuntiin ja kuntiin tai yksityiselle sektorille, kunnan tes-neuvotteluja käydään nykyisen sopimusrakenteen mukaisesti.

Edunvalvonta ennakoi kuluvan vuoden lomautusten ja irtisanomisten kokemuksiin nojaten, että paikallinen sopiminen tulee lisääntymään. Siksi paikallisten toimijoiden ja Jytyn edunvalvontaosaston välisen yhteistyön tulee olla aktiivista.

Ammatillista edunvalvontaa suurimpien ammattiryhmien osalta edistävät edunvalvontaosastolta asiamiehet, jotka ovat keskittyneet kyseisten ammattialojen erityiskysymyksiin.

Jytyn yksityissektorilla palvelurakenteen muutos näkyy työvoiman siirtyessä julkiselta yksityiselle sektorille. Yksi edunvalvonnan kärkitavoitteista onkin, että Jytyn neuvottelemat yksityisen sektorin työehtosopimukset ovat kilpailukykyisiä niin palkkatasoltaan kuin muidenkin työsuhteen ehtojen osalta.

Työnantajat liikkuvat myös yksityissektorin sisällä eri työnantajaliittojen ja työehtosopimusten välillä. Se merkitsee sitä, että Jyty pyrkii omilla toimillaan estämään ns. työehtoshoppailun.

Kirkon sopimuskausi päättyy kuntasektorin tavoin maaliskuun lopussa. Uudesta virka- ja työehtosopimuksesta käydään sopimusneuvotteluja heti tammikuun alusta alkaen.

Tukea aluetasolla

Järjestö- ja aluetoiminnan tavoitteena on toimintasuunnitelman mukaan tukea, ohjata ja kehittää yhdistysten ja aktiivien toimintaa. Yhdistysrakenteen kehittämistä jatketaan huomioiden palvelurakenteen muutokset.

Vuosi 2020 on neuvottelukierrosvuosi, ja siksi järjestöosastolla valmistaudutaan neuvottelutoiminnan tukitoimenpiteisiin yhteistyössä muiden pääsopijajärjestöjen kanssa. Vuoden aikana käynnistyy myös uusi luottamusmieskausi. Hallinto päättää kauden pituuden, huomioiden muun muassa maakuntauudistuksen valmisteluprosessin. Aluetoimistot koordinoivat maakuntatason valmistelua.

Vuonna 2020 jäsenhankinnan pääpainopiste on työpaikkakäynneissä ja alueellisissa tapahtumissa. Osana neuvottelukierrosta aluetoimistot järjestävät tehostetun työpaikkakierroskampanjan. Vuonna 2019 aloitettua ns. suosittelukampanjaa jatketaan hankittujen kokemusten perusteella.

Mobiilijäsenkortti testikäyttöön

Vuoden 2020 lopulla pidetään valtuuston järjestäytymiskokous, jossa valitaan nelivuotiskaudelle liittohallitus, liiton puheenjohtaja sekä puheenjohtajat valtuustolle.

Jytyn ammattialatoimintaa jatketaan ja kehitetään vuonna 2020 järjestö-, koulutus- ja edunvalvontaosaston yhteistyönä sekä Jytyn ns. agenttikoulutusta vuoden 2019 kokemusten pohjalta.

Älypuhelimissa toimiva Jytyn mobiilijäsenkorttisovellus otetaan testikäyttöön pilottiryhmälle vuoden 2020 keväällä. Mobiilikorttisovelluksen kehittämistä jatketaan, ja se tulee koko jäsenistön käyttöön vuoden 2021 alusta.

Liiton taloushallinnossa tavoitteena on jäsenmaksuperinnän työnkulkujen tehostaminen, erityisesti aSuite-järjestelmässä. Tavoitteena on siirtyminen jatkuvasta rästityksestä vaiheittain automaattirästitykseen yhteistyössä ohjelmatoimittajan kanssa.

Laadukasta koulutusta

Jytyn koulutus järjestää koulutuskalenterin mukaisesti monipuolisia koulutuksia ympäri maata sekä verkossa.

Ammatilliset opintopäivät kannustavat jäsenistöä ammattitaidon lisäämiseen sekä kohottavat eri ammattialojen näkyvyyttä ja tiivistävät yhteistyötä eri alojen välillä. Liiton valitsemille ammattialoille tarkoitettuja opintopäiviä järjestetään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti eri puolilla Suomea.

Liitto tekee koulutusyhteistyötä myös Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto TJS:n kanssa. Liitto vaikuttaa myös koulutukseen liittyviin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta.

Kurssihallintaohjelman uuden päivityksen myötä koulutusosasto ottaa käyttöön ohjelman uusia automatisointeja ilmoittautumisprosessissa.

Jyty-lehden verkkoportaali käyttöön

Jytyn viestinnän painopisteitä vuoden 2020 aikana ovat muun muassa alkuvuodesta käynnistyvät tes-neuvottelut, joita liiton viestintä tukee tiedotteilla ja kannanotoilla.

Jytyn sähköisen viestinnän kehittämistä jatketaan tavoitteena vastata digitalisaation tuomiin ajan haasteisiin ja jäsenistön sekä yhdistysten toiveisiin. Sosiaalisen median viestintä- ja vuorovaikutuskanavia ovat Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.

Koko jäsenistölle jäsenetuna postitettava Jyty-lehti ilmestyy toimintavuonna kahdeksan kertaa. Lehdistä numero 6 on ns. valtuuston vaaleja käsittelevä vaalinumero. Perinteisen printtilehden ja liiton nettisivuilla olevan näköislehden rinnalle avataan helmikuussa Jyty-lehden verkkolehtiportaali www.jyty-lehti.fi. Siinä julkaistaan paitsi printtilehden sisältöjä myös päivittäin tuotettavaa uutta ajankohtaista uutismateriaalia.

Vuoden 2020 aikana käynnistetään liiton visuaalisen ilmeen uudistusprojekti. Uudistettu ilme otetaan käyttöön loppuvuodesta 2020 uuden valtuustokauden alkaessa.

Jaa artikkeli

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.